ජ්‍යොතිෂ මෘදුකාංග | Astrology Software

Free Download Sinhala Astrology/Kendara/Horoscope Software

ඔබේ කේන්දරය ඔබම බලාගන්න -
http://www.wideshasevaradio.com/sinhala_astrology.html 

Free Download STAR Astrology Programme කේන්දරේ Horoscope සිංහලෙන් බලාගන්න
http://www.wideshasevaradio.com/kendara_software.html


http://futurepointindia.com/horoscope/free-horoscope/index.aspx

තරු කිරණ | The Sinhala Astrology Software
http://www.tharukirana.com/download

http://www.indianastrologysoftware.com/astrology-pack/sinhala-horoscope.php

ලක් හඳහන : Sinhala Astrology Software
http://lakhandahana.blogspot.com

කේන්දරේ ( Horoscope ) සිංහලෙන් බලාගන්න
http://comeegedinapotha.blogspot.com/2012/05/horoscope.html 

Rishi Wadana FREE Sinhala Astrology Software - YouTube
www.youtube.com/watch?v=fp0vd-OMwHs

OM Astro Guru - First Sinhala Astrological Software
www.omastroguru.com

Sinhala Astrology Software from Astro-Vision
www.indianastrologysoftware.com/astrology-pack/sinhala-horoscope.php


Free Astrology Software (නිදහස් ජ්‍යොතිෂ මෘදුකාංග)
http://lankajhothisha.blogspot.com/2011/01/free-astrology-software.html


ප්‍රගති හදහන ‌ජේ‌‌‌යෝතිෂ මෘදුංගය - Sinhala
www.gannadeshiyade.com/2013/06/sinhala-astrology-software.html


හඳහන, Hadahana balamu, Hadahana Sri Lanka Free horoscope
www.ransilu.info/seo/hadahana/